Algemene Voorwaarden Octane Magazine Nederland (Motoring Events B.V.)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op klanten, bezoekers en gebruikers van onze diensten, website, webwinkel, app en de lezers van ons magazine.

Abonnementen
Abonnementen op het magazine kunnen worden aangegaan voor een periode van een jaar (zes edities) of als kennismaking (drie edities). Via de app kan een digitaal jaarabonnement worden aangegaan. Een abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. Wij behouden ons het recht voor, om welke reden dan ook, om de uitgave van het Octane Magazine waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment stop te zetten. Wij zijn na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op pro rato restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Een nieuw abonnement gaat in als de eerste levering van het magazine heeft plaatsgevonden.

Een abonnement wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode) – automatisch verlengd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het onderstaande contactpunt. Bij automatische verlenging wordt het abonnement verlengd conform de daarvoor geldende regelgeving. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Alle op onze website, social media en in het magazine genoemde abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Alle persoonsgegevens die in het kader van uw abonnement van Octane Magazine worden verkregen worden in overeenstemming met ons privacystatement verwerkt.

Aanvullende beperking aansprakelijkheid

In aanvulling op disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door ons geleverde welkomstgeschenk, tenzij wij aansprakelijk zijn op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld door ons.

Webshop- en app-voorwaarden
De volgende webshopvoorwaarden voor online klanten en -bezoekers van Octane Magazine van toepassing.

Door het bezoeken van de webshop en/of door het doen van een aankoop in de webshop accepteer je deze webshopvoorwaarden. Wij zijn gerechtigd om welke reden dan ook, een product uit de webshop op ieder moment te (doen) verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze webshopvoorwaarden.

Alle productenaanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend, totdat een ontvangstbevestiging, zoals hieronder omschreven, is ontvangen. Voor alle producten in de webshop geldt dat dit een uitnodiging is tot het doen van een aanbod; de ontvangstbevestiging is de aanvaarding van het aanbod. Door het tot stand komen van een overeenkomst accepteer je uitdrukkelijk deze voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je:

(a) een bestelling hebt geplaatst in de webshop middels het volledig en correct invullen van de bestelprocedure in de webshop;

(b) de betaling van de bestelling hebt laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; en

(c) hierop op je e-mailadres een bevestiging hebt gekregen dat je bestelling is ontvangen (de ‘Ontvangstbevestiging’).

Zolang je geen Ontvangstbevestiging hebt ontvangen komt de overeenkomst niet tot stand.

Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden in sommige gevallen apart berekend en zijn afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling. Deze kosten worden, alvorens je de overeenkomst aangaat, aan je voorgelegd. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor ons. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over.

In de webshop wordt per product aangegeven wat en op welke wijze en via welke betalingsmethodes er in geval van een bestelling/aankoop betaald dient te worden.

Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, leveren wij de producten binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Normaliter worden de producten toegestuurd binnen twee werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond.

Alle persoonsgegevens die in het kader van je bezoek aan de webshop of de aankoop in de webshop worden verkregen worden in overeenstemming met ons privacystatement verwerkt.

Intellectueel Eigendom
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Octane Magazine (inclusief online) zoals teksten, foto’s en video’s berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud slechts voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verkregen. Uitdrukkelijk geldt dus ook dat de gebruiker de inhoud op geen enkele wijze mag hergebruiken, kopiëren, publiceren of anderszins via bijvoorbeeld een eigen kanaal aan anderen beschikbaar stellen of tonen.

Disclaimer

Ons magazine, app en onze online uitingen zijn met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Wij hebben daarbij getracht de juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, maar wij kunnen niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden in ons magazine en in online uitingen, zoals het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Wij zijn gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk te verwijderen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van onze dienstverlening waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in Octane Magazine (online, app en papieren magazine) of de inhoud die op of via onze websites wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden, hyperlinks van of naar sites van derden. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van onze kant.

Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.